OPŠTI USLOVI ZA UPOTREBU SAJTA WWW.LIDEA-SEEDS.COM


 

PRAVNE NAPOMENE


 

Urednik i uprava publikacije

Internetski sajt www.lidea-seeds.com uređuje društvo EURALIS SEMENCES, prosto akcionarsko društvo sa kapitalom od 46 536 150 evra, čije je sedište na adresi Avenue Gaston Phoebus - 64230 Lescar – Francuska, a upisano je u Registar privrednih društava u Pauu pod brojem 423 296 250.


 

Pierre FLYE SAINTE MARIE je urednik publikacije.


 

Domaćin

Domaćin sajta je IKOMOBI, prosto akcionarsko društvo sa kapitalom od 178 850 evra, registrovano u Registru privrednih društava u LILLEU pod brojem 514 418 748, sa sedištem na adresi 340 Avenue de la Marne, Immeuble Europe Tertiaire, 59700 MARCQ-EN-BAROEUL. 


 

Svrha

Ovaj sajt ima za svrhu prezentaciju LIDEA-e, izdanje za približavanje aktivnosti društava EURALIS SEMENCES i ECS (ranije GRUPACIJA CAUSSADE SEMENCES), specijalizovanih u domenu višesojnih semena (kukuruz, suncokret, uljana repica, šećerna trska, soja, žitarice, stočna hrana i industrijske biljke) i predmetima povezanim sa njima: istraživanje, proizvodnja, transformacija i komercijalizacija.


 

Sadržaj

Tekstovi i mediji koji ilustruju objavljene članke su provereni i uređeni na korektan način. Objavljena svedočenja klijenata i studije slučaja su pre njihove publikacije podneseni klijentskim kompanijama i fizičkim licima.


 

Tekstovi koji su na raspolaganju uređeni su od strane zaposlenih ili rukovodilaca povezanih sa društvima EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES ili ECS. Ipak, ako neke informacije izgledaju netačne ili sadrže neku tipografsku grešku, vi to možete da javite administratoru sajta.


 

EURALIS SEMENCES neće se smatrati odgovornim za postojanje informacija koje su netačne ili eventualnih tipografskih grešaka vezanih za sadržaj ovog sajta. Slično tome, ako su određeni delovi ili funkcije sajta oštećeni ili im se ne može pristupiti zbog tehničkih problema ili drugih eksternih razloga, EURALIS SEMENCES neće biti odgovoran.


 

Slike, video snimci i ikonografije raspoložive na sajtu sadrže fotografije, snimke ekrana i ilustracije. Zavisno od prava intelektualne svojine trećih lica, slike su isključivo vlasništvo društva EURALIS SEMENCES.


 

Upotreba jednog ili više sadržaja podleže prethodnom odobrenju EURALIS SEMENCES i mora se dostaviti kao predmet zahteva kod administratora sajta: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Prava na intelektualnu svojinu

Postojeći sajt je vlasništvo društva EURALIS SEMENCES, koje je njegov autor u smislu članova L. 111.1 i sledećih Zakona o intelektualnoj svojini. Fotografije, tekstovi, slogani, crteži, slike, animirane ili ne animirane sekvence, kao i sva dela integrisana u sajt su vlasništvo EURALIS SEMENCES ili trećih lica koja su odobrila društvu njihovu upotrebu.


 

Reprodukcija, na hartiji ili kompjuteru, sajta LIDEA je odobrena pod uslovom da je striktno ograničena na ličnu upotrebu, isključujući svaku upotrebu za oglašavanje / ili komercijalnu /ili informativnu upotrebu, te da je ona u skladu sa odredbama člana L122-5 Zakona o intelektualnoj svojini.


 

Uz iznimku gore datih odredbi, svaka eventualna reprodukcija, reprezentacija, upotreba ili modifikacija bilo kojim postupkom ili na bilo kojem mediju, celog ili dela sajta, celih ili dela sadržaja koji ga čine, bez pribavljanja prethodnog odobrenja od strane EURALIS SEMENCES, strogo je zabranjena i predstavlja krivično delo krivotvorenja. 


 

Hiperlinkovi

Za postavljanje hiperlinka prema sajtu www.lidea-seeds.com neophodno je prethodno pismeno odobrenje EURALIS SEMENCES. Svi eventualni zahtevi trebaju se dostaviti administratoru sajta: seed.marketing@lidea-seeds.com.


 

Društvo EURALIS SEMENCES ne može se ni u kom slučaju držati odgovornim za davanje na raspolaganje sajtova koji su predmet hiperlinka od sajta www.lidea-seeds.com i ne može snositi nikakvu odgovornost za sadržaj, proizvode, usluge itd. koje su na raspolaganju na tim sajtovima ili od tih sajtova.

 

  

 

POLITIKA POVERLJIVOSTI


 

EURALIS SEMENCES se obavezuje na to da će prikupljati i obrađivati vaše podatke ostvarene sa sajta www.lidea-seeds.com u skladu sa Zakonom br. 78-17 od 6. januara 1978. u odnosu na informacije, dosjee i slobode, te u skladu sa Uredbom (EU) br. 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. u vezi sa zaštitom fizičkih lica u pogledu obrade podataka ličnog karaktera i slobodnim kruženjem takvih podatka, uz abrogaciju Direktive 95/46/CE.


 

EURALIS SEMENCES je odgovoran za obradu podataka prikupljenih na internet sajtu www.lidea-seeds.com.


 

Ovom politikom za zaštitu podataka ličnog karaktera definišu se prakse društva EURALIS SEMENCES po pitanju zaštite vaših podataka ličnog karaktera koji podležu prikupljanju na njegovom internet sajtu.


 

U cilju korišćenja ponuđenih usluga tokom vaše navigacije na sajtu LIDEA, vi podležete obavezi da dostavite određeni broj podataka ličnog karaktera.


 

Šta je to podatak ličnog karaktera?

Podatak ličnog karaktera je svaka informacija koja se odnosi na fizičko lice i koja omogućava njegovu identifikaciju, direktno ili indirektno.


 

Identifikacija fizičkog lica može da se obavi putem prezimena, imena, fotografije, video-snimka, zvučnog izvatka glasa, broja socijalne sigurnosti, broja zaposlenog, telefonskog broja, itd.


 

Podaci o preduzeću (poštanska adresa, standardni telefonski broj ili generička adresa pošte „compagnie1@email.fr“) u principu se ne broje u podatke ličnog karaktera.


 

Kako mi prikupljamo vaše podatke ličnog karaktera?

Vaši podaci ličnog karaktera prikupljaju se na način u skladu sa zakonom, lojalno i transparentno, a vi možete stupiti u kontakt sa nama putem našeg formulara za zahtev za informacijama.


 

Zašto mi obrađujemo vaše podatake ličnog karaktera?

EURALIS SEMENCES obrađuje vaše podatke ličnog karaktera za utvrđene, eksplicitne i legitimne svrhe.


 

 

Te svrhe su iznesene u donjoj tabeli i predstavljaju pravni osnov:


 

Svrha obrade

Pravni osnov

Upravljanje zahtevima za informacije

Pristanak

Upravljanje zahtevima koji se odnose na prava dotičnih lica

Poštovanje zakonske obaveze

Ostvarivanje statističkih analiza

Pristanak

Upravljanje pristupom i upotrebom sajta

Legitimni interes

Provera i autentifikacija vaših podataka

Legitimni interes

Optimizacija rasporeda i funkcionisanja sajta

Legitimni interes

Borba protiv prevara, zlonamernih upotreba, virusa i drugih zlonamernih softvera

Legitimni interes

Upravljanje odnosa između sajta i korisnika

Legitimni interes 

Koji su podaci ličnog karaktera koje mi obrađujemo?

EURALIS SEMENCES se obavezuje da će prikupljati samo one podatke koji su striktno potrebni za ostvarivanje svojih željenih svrha.

EURALIS SEMENCES prikuplja i obrađuje sledeće kategorije ličnih podataka:


 

Identifikacioni podaci: prezime, ime, adresa e-pošte


 

Koliko je trajanje čuvanja vaših podataka ličnog karaktera?

EURALIS SEMENCES čuva vaše podatke isključivo u periodu koji je neophodan za ostvarivanje svrhe za koju obrađujemo te podatke.


 

Kategorija podataka

Trajanje čuvanja

Identifikacioni podaci

1 godina 

Koja su odredišna lica vaših podataka?

Sledeće su odredišna lica svih ili dela vaših tih podataka:

Službe koje se tiču sledećih usluga: informatičke usluge, marketinške usluge, komunikacione usluge, operativne i/ili komercijalne usluge društava EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES ili ECS

IKOMOBI

Podugovorni izvođači društava EURALIS SEMENCES, CAUSSADE SEMENCES ili ECS, koji imaju pristup podacima neophodnim za vršenje aktivnosti koje su njima poverene


 

 

Kakvu bezbednost mi garantujemo?

EURALIS SEMENCES sprovodi tehničke i organizacione mere koje odgovaraju očuvanju bezbednosti i poverljivosti korisnikovih ličnih podataka.


 

Te mere predviđaju zaštitu vaših podataka ličnog karaktera od neovlašćenog pristupa, upotrebe, menjanja ili prikazivanja.


 

Kakva su vaša prava?

Vi raspolažete pravom na informacije, pristup, korekciju, brisanje, ograničenje prenosivosti vaših podatka ličnog karaktera.


 

Za više informacija o obimu vaših prava savetujemo vam da pročitate rubriku CNIL-a namenjenu za tu svrhu -> https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles.

Isto tako raspolažete pravom na ulaganje prigovora na obradu vaših podataka ličnog karaktera sa legitimnim razlogom.


 

Pošto se obrada vaših podataka oslanja na pristanak, vi imate mogućnost njegovog povlačenja u svakom trenutku bez davanja opravdanja.


 

Ta prava se mogu vršiti:


 

popunjavanjem ovog onlajn formulara

poštom: privacy@lidea-seeds.com

obraćanjem putem redovne pošte: 

Euralis Semences SAS - Delegat za zaštitu podataka 

Domaine de Sandreau

31700 Mondonville - France 

Svi zahtevi će biti obrađeni u najkraćem roku i u skladu sa važećim zakonom. Za tu svrhu, EURALIS SEMENCES podleže obavezi da vam zatraži potvrdu identiteta. Kao pomoć u realizaciji vašeg zahteva, vi se možete obratiti na generator pošte predložen od strane CNIL-a na sledeću adresu: https://www.cnil.fr/fr/modeles/courrier


 

Ako smatrate da se obradom vaših podataka ličnog karaktera ugrožavaju vaša prava, vi imate mogućnost ulaganja reklamacije kod Nacionalne komisije za informacije i prava na sledeću adresu:

CNIL

3 Place de Fontenoy

75334 PARIS CEDEX 07

Tel: 01 53 73 22 22

www.cnil.fr 

EURALIS SEMENCES podleže obavezi redovnih izmena ove politike za zaštitu podataka ličnog karaktera.


 

U tom slučaju, vi ćete biti obavešteni o svakoj važnoj promeni porukom na internet sajtu koja će vas pozvati da pogledate ažuriranje politike, kao i svakim drugim odgovarajućim sredstvom.


 

Zadnja promena: [DATE DE LA MISE EN LIGNE DU DOCUMENT]


 

 
 

POLITIKA VEZANA ZA UPOTREBU KOLAČIĆA


 

Pri svojoj navigaciji po sajtu LIDEA, na vaš kompjuter, mobilni telefon ili tablet mogu se postaviti kolačići. Određeni delovi ili funkcije sajta mogu ne biti na raspolaganju bez prihvatanja kolačića od strane korisnika.


 

Šta je kolačić?

Kolačić je tekstualna datoteka koja podleže registraciji u prostoru posvećenom čvrstom disku vašeg terminala prilikom konsultacije usluge onlajn zahvaljujući vašem softveru za navigaciju.


 

Kolačići omogućavaju internet sajtu da uspostavi kontakt sa vama, da vas održava povezanim, da zapamti vaše preference i da vam donese i dodatnu uslugu: poboljšanje vaše udobnosti kod navigacije, osiguravanje vaše konekcije ili adaptacija sadržaja stranice na vaša središta interesa.

Čemu služe kolačići koje koristi EURALIS SEMENCES?

U praksi, mi koristimo kolačiće za sledeće svrhe:


 

Strogo neophodni kolačići:

Oni su neophodni za dobro funkcionisanje internet sajta i ne mogu se deaktivirati. Oni su određeni za reakciju na osnovne potrebe usluge. Ti kolačići ne čuvaju nikakve informacije za ličnu identifikaciju.


 

Kolačići za merenje publike

Ovaj internet sajt koristi Google Analytics, uslugu za merenje i analizu publike koju pruža Google Inc. Ti kolačići omogućavaju da se uspostavi statistika poseta i da se detektuju problemi sa navigacijom u cilju poboljšavanja kvaliteta pružanih usluga.

Vi imate mogućnost da odbijete njihovo postavljanje na svoj terminal putem zastavice Prihvatite/Odbijte kolačiće“.


 

Kolačići trećih lica

Dugmad za učestvovanje vam omogućavaju da učestvujete u društvenim mrežama predstavljenim na internet sajtu www.lidea-seeds.com sa drugim korisnicima tih mreža. Kada koristite tu dugmad za učestvovanje, kolačići trećih lica mogu se instalisati na vaš terminal.


 

Kod navigacije na internet sajtu www.lidea-seeds.com ili bilo kom drugom sajtu, mogu vam se predložiti oglasi zavisno od vaših navika u navigaciji i vaših središta interesa. Mi koristimo kolačiće i tehnologije praćenja da bismo te oglase prikazivali na našem internet sajtu, kao i na sajtovima naših partnera i onima na društvenim mrežama.


 

EURALIS SEMENCES nema nikakve kontrole niti odgovornosti nad tim kolačićima i upotrebom podataka prikupljenih putem njih, ukoliko oni dolaze sa sajtova trećih lica.

 

U cilju upoznavanja sa svrhom upotrebe informacija iz navigacije koje oni mogu prikupiti zahvaljujući ovim dugmadima i modulima, mi vam savjetujemo da se obratite na odnosne politike poverljivosti na svakom od tih sajtova:


 

Za Facebook:

https://fr-fr.facebook.com/policy.php


 

Za Twitter:

https://help.twitter.com/fr/safety-and-security/twitter-do-not-track


 

Za LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Koliko je trajanje čuvanja kolačića?

U skladu sa odredbama Nacionalne komisije za informacije i slobode (CNIL), kolačići postavljeni na vaš terminal imaju trajanje čuvanja ograničeno na trinaest (13) meseci.


 

Po isteku tog roka, tražiće se vaš pristanak za novo postavljanje kolačića na vaš aparat.


 

Kako možete upravljati kolačićima?

Da biste saznali kako konfigurisati i modifikovati vaše preference po pitanju kolačića, možete se obratiti na meni za pomoć u svom pregledniku:


 

Za Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies


 

Za Safari:

http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html


 

Za Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647


 

Za Firefox: 

http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies


 

Za Operu:

http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


 

Ako koristite drugi preglednik koji nije na gornjem spisku, mi vam preporučujemoda pretragu na Googleu s terminima poput „upravljanje kolačićima“ nakon koga sledi naziv preglednika.


 

U slučaju teškoća, mi vas pozivamo da se obratite na rubriku CNIL-a „Kolačići: alati za njihovu kontrolu“: https://www.cnil.fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554


 

Tu ćete naći dodatne korisne informacije u vezi sa kolačićima i sredstvom za blokiranje zavisno od vrste preglednika koji koristite.


 

Ako odbijete ili obrišete kolačiće, karakteristike i funkcije povezane za internet sajt mogu ne biti na raspolaganju, a njegove standardne performanse mogu biti ugrožene.


 

Za bolje poznavanje i kontrolu nad kolačićima generalno, mi vas pozivamo da se obratite na sajt Youronlinechoices na sledećoj adresi: https://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/